Ratkaisukeskeistä valmennusta tai lyhytterapiaa

Olen yli viisikymppinen lyhytterapeutti, jolla on myös pitkä työhistoria tutkimustyöstä ja kehitysyhteistyöstä Itäisessä Afrikassa. Olen myös vuosia tehnyt monelaista vapaaehtoistyötä. Nykyisin opetan myös englantia ja joogaa. Joogan yhteydessä olen oppinut mindfullnessia ja erilaisia hengitysarjoituksia, joilla voi tehokkaasti vaikuttaa mieleen. Ohjeistan näiden käyttämistä mielelläni.

Olen suorittanut Lyhytterapiainstituutin (https://www.lti.fi/) 40 opintoviikon Advanced Solution-Focused Practitioner ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman. Kurssi noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) standardeja.

Valmennustilanteessa asiakas on keskiössä. Silti kerron alla ratkaisukeskeisen lähestymistavan lisäksi jotakin myös omasta ajattelustani, jotta voit päätellä olenko oikea henkilö elämäntilanteeseesi.

Etsitkö kompassiasi? Autan etsimisessä…

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ohjaa keskustelua ja valmennustilannetta tiettyä logiikkaa noudattaen sellaiseen suuntaan, jonka tavoitteena on parantaa elämän laatua. Keskustelu tai valmennustilanne keskittyy nykyhetkeen ja tulevaisuuden tavoitteisiin ja toiveisiin. Se tekee näkyväksi vahvuuksia ja voimavaroja. Se hahmottaa eteesi ensimmäisiä askelia ja reittiä, jota pitkin lähteä kulkemaan.

Ratkaisukeskeiset menetelmät sopivat niin yksilöille kuin ryhmille ja yhteisöille. Yksi parhaiten tunnetuista metodeista yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille on reteaming. Se on loistava systemaattinen ja motivoiva työkalu tavoitteiden saavuttamiseksi.

Iso osa elämän laadusta ja koetusta onnellisuudesta (40%) riippuu omista näkökulmista, asenteista ja elämäntavoista. Tämä on hieno lähtökohta. Keskiössä on oivallus: Se mihin kohdistaa huomionsa lisääntyy. Mutta moni – itseni mukaan lukien – oivaltaa tämän vasta hyvin myöhään elämässään. Päätät itse, monta kertaa päivässä, mihin asioihin tartut, mitä ajatuksia lähdet viljelemään, mitä päätät puhua ja siten voimistaa itsellesi ja jakaa muille. Ovatko nämä jotakin positiivista vaiko negatiivista, rakentavaa vaiko rikkovaa. Valinnallasi on merkittävä vaikutus sinuun itseesi ja ympärillä oleviin ihmisiin.

Sokrateen kolmoistesti oppilaalleen, joka halusi kertoa hänelle jotakin, toimii hyvänä filterinä: Onko se totta? Onko se jotakin hyvää? Onko se hyödyllistä minulle? Onko se hyödyllistä sinulle?
Jos on, viljele sellaista ajatuksissasi sekä puheissasi.

Paavalin neuvo on myös erinomainen, “ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.”

Myös seuraavissa lainauksissa piilee suurta viisautta:

”Asiat sinällään eivät vaivaa meitä, vaan se miten ne näemme”. (Epiktetos)

”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.” (Reinhold Niebuhr)

Onnellisuus ei ole jotain valmistekoista. Se syntyy omasta toiminnastamme.” (Dalai Lama)

”Sillä ei ollut väliä mitä odotimme elämältä, vaan pikemminkin mitä elämä odotti meiltä. Meidän täytyi lopettaa kysymykset elämän tarkoituksesta ja sen sijaan ajatella elämän kysyvän meiltä – päivittäin ja tunneittain. Vastauksemme oli oltava, ei keskustelua ja meditaatiota, vaan varsinaista toimintaa ja varsinaista käytöstä. Elämä tarkoittaa viime kädessä vastuun ottamista oikean vastauksen löytämiseksi sen ongelmiin, ja niiden tehtävien täyttämistä, joita jokaisen yksilön eteen jatkuvasti asetetaan.” (Viktor E. Frankl)

“Kun emme enää pysty muuttamaan tilannetta, meidät haastetaan muuttaa itseämme.” “Viimeisin vapauksista on valita asenne kaikissa olosuhteissa.” (Viktor E. Frankl)

Keskustelu toisen ihmisen kanssa voi selventää sitä, mikä elämässäsi on haaste ja mikä ongelma. Haasteeseen voi löytää ratkaisun, joten haaste poistuu. Ongelma onkin ongelmallisempi! Joskus parasta, mitä voit tehdä on hyväksyä se ja oppia elämään sen kanssa mahdollisimman hyvin. Keskustelun avulla voit alkaa selventää sitä kuvaa, mitä ‘mahdollisimman hyvin’ voisi tarkoittaa. Näet keskustelun avulla esimerkkejä tästä omassa elämässäsi: opi siitä ja tee lisää sitä, mikä toimii. Ja oivalla uutta jatkuvasti. Toiveiden ja unelmien selkiyttäminen keskustellen auttaa näkemään sellaista, mikä voisi olla toteutuskelpoista, eikä jäädä vain unelmaksi. Muutos on mahdollista.

Yllä oleva kaavio esittää myös, että 50% hyvinvoinnistamme ja onnellisuudestamme riippuu geeneistä. Mutta geenienkin toimintaan voi vaikuttaa terveellisillä elämäntavoilla ja ravinnolla. Ja elämäntavoilla ja ravinnolla on sinällään – ei siis pelkästään geenien kautta – hyvinkin suora yhteys mieleen ja siihen, millaiseksi elämämme koemme.

Monilla on tietämättään kehossaan puutostiloja ja epätasapainotiloja, joita korjaamalla myös mieliala kohenee. Monta syytä kiinnittää myös tähän huomiota! Ja onneksi nykytekniikka mahdollistaa tarkat mittaukset, joiden avulla voi täsmällisesti puuttua tilanteeseen. Siksi lähdinkin opiskelemaan ravintoterapiaa, jotta paremmin ymmärtäisin, millainen ravinto ylläpitää terveyttä ja jopa parantaa, jos jokin on jo mennyt pahasti pieleen. Ja asenteissa sinällään on voimaa – niillä voit sekä tukea terveyttäsi että tuhota sitä.

Kristillisyys on minulle tuttua jo lapsuudesta lähtien, mutta uudelleen mietittyä ja siivilöityä myöhemmällä iällä. Joten minulla on myös valmiutta pohtia hengellisyyttä ihmiselämässä, jos niin haluat. Elämän arvoja ja merkityksellisyyttä (tarkoitusta) on hyödyllistä pohtia joka tapauksessa. Pohdinta voi parhaimmillaan yltää ‘itsensä toteuttamisen’ yläpuolelle elämän merkityksellisyyden löytämiseen itsensä ulkopuolelta (itse transendenssi). Logoteorian mukaan elämän tarkoitus voidaan ymmärtää sekä perimmäisenä tarkoituksena, mutta myös arjessa kohdattavina hetken tarkoituksina, joista tarkoituksellinen elämä kehkeytyy.

Otan vastaan asiakkaita etänä Zoomin välityksellä. Nähdään!

  • eija (at) eijasoini.net +358 400 706 322
  • Hinta: 35e / 60 min
  • Tapaamiset kasvokkain Nummi-Pusulassa tai etänä Zoomin avulla.

Solution focused coaching or brief therapy

I am a 50+ years old brief therapist who has also had a long work history in research and development cooperation in Eastern Africa. In addition I have for years done all kinds of voluntary work. I also currently teach English and yoga. In the context of yoga, I have learned mindfulness and various breathing exercises that can effectively influence the mind. I will be happy to instruct you on how to use these.

I have completed the 40 credit coursework of an Advanced Solution-Focused Practitioner at Helsinki Brief Therapy Institute (LTI). The programme follows the standards of IASTI (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes).

In a coaching situation, the customer is always at the center. Still, in addition to telling something about the solution-focused approach below, I’ll also expose something about my own thinking so you can assess if I am the right person for your current life situation.

Looking for your compass? I’ll help you in searching…

Solution focused approach steers the discussion and coaching situation, following a certain logic, in a direction aimed at improving the quality of life. The discussion or the coaching situation focuses on the present and on the future goals and aspirations. It makes visible your strengths and resources. It outlines a route in front of you to follow.

Solution focused methods suit both individuals and groups. One of the best known methods for individuals, groups and teams is reteaming. It is a great systematic and motivating tool for achieving your goals.

About 40% of the quality of life and perceived happiness depends on our own attitudes, points of view and habits (about 50% depends on our genes and only 10% depends on the circumstances around us). This is a good starting point. There is an realisation in the centre of this: What you pay attention to, increases. But many of us – including myself – learn this very late in life. You decide many times a day which thoughts you grab and cultivate, what you decide to talk about and thus amplify, and share with others. Are these something positive or negative, constructive or breaking. Your choice has a huge impact to yourself and to those around you.

Socrates’s triple test for his student who wanted to tell him something works as a good filter: Is it true? Is it something good? Is it useful for me? Is it useful for you?
If so, cultivate it in your thoughts as well as in your speech.

Paul’s advice is also excellent, “focus your thoughts on what is true, noble, righteous, pure, lovable or admirable, on some virtue or on something praiseworthy.

And there is a lot of wisdom in the following quotations:

”What really frightens and dismays us is not external events themselves, but the way in which we think about them.” (Epiktetos)

”God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.”
(Reinhold Niebuhr)

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” (Dalai Lama)

“It did not really matter what we expected from life, but rather what life expected from us. We needed to stop asking about the meaning of life, and instead to think of ourselves as those who were being questioned by life—daily and hourly. Our answer must consist, not in talk and meditation, but in right action and in right conduct. Life ultimately means taking the responsibility to find the right answer to its problems and to fulfill the tasks which it constantly sets for each individual.” (Viktor E. Frankl)

“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.” “The last of one’s freedoms is to choose one’s attitude in any given circumstance.” (Viktor E. Frankl)

Conversation with another person can clarify what is a challenge and what is a problem in your life. You can find a solution to the challenge and the challenge disappears. A problem is more problematic! Sometimes the best thing you can do is to accept it and learn to live with it as best as you can. With the conversation, you can begin to see what ‘as well as you can’ could mean. By focussed conversation you start to see examples of this in your life: learn from it and do more what has worked well before. And get more insights all the time. By constructing wishes and dreams you start to see things that are possible to realise, not just dream about. Change is possible.

The chart above shows that 50% of our wellbeing and happiness depends on our genes. However, we can to some extent influence our genes by observing a healthy lifestyle and diet. And lifestyles and nutrition as such – not only through genes – have a rather direct connection with the mind and how we experience our lives.

Many suffer unknowingly from nutritional deficiencies and imbalances, and correcting these improves one’s mood. And luckily today’s technology enables precise tests that can be used to correct the situation. Many reasons to give this adequate attention! This is why I started to study nutritional therapy, in order to understand what kind of nutrition supports health and even heals when something has already gone wrong. And attitudes alone are so powerful – you can support your health or you can break it.

Christianity is familiar to me since childhood but rethought through and filtered at a later stages in life. So I also have the willingness to reflect on spirituality in human life, if you wish. It is useful to consider the values and significance (purpose) of life in any case. At its best, reflection can go beyond ‘self-realization’ (self-actualization) to finding meaning in life outside of oneself (self-transcendence). According to logotheory, the purpose of life can be understood both as an ultimate purpose, but also as the purposes of the moments encountered in everyday life, from which purposeful life develops.

I would be happy to offer my services in counseling and coaching online by Zoom. See you!

  • eija (a) eijasoini.net or 0400 706 322
  • 35€/ 60 min
  • Face to Face in Nummi-Pusula or by Zoom meeting